Còi buzz thụ động 5V
uniE768
Còi buzz thụ động 5V
Còi buzz thụ động 5V
Còi buzz thụ động 5V
Còi buzz thụ động 5V
uniE76C
uniE76B
Còi buzz thụ động 5V
uniE768
Còi buzz thụ động 5V
Còi buzz thụ động 5V
Còi buzz thụ động 5V
Còi buzz thụ động 5V

Còi buzz thụ động 5V

5V passive buzzer

2.000₫

Mã sản phẩm: XSQE

Sản phẩm hiện đang còn hàng.

uniF2E4 Xem chi nhánh còn hàng

– Điện áp: 5Vdc
– Tần số hoạt động: 2Khz -5Khz
– Kích thước: 12mm* 8.5mm
– Trọng lượng: 1g

DỊCH VỤ & KHUYẾN MÃI LIÊN QUAN
  • Cộng thêm 0 điểm tích lũy
  • TP.HCM: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 300k
    Tỉnh thành khác: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500k

    Xem thêm các khuyến mãi vận chuyển khác.

Sản phẩm liên quan

Chi tiết sản phẩm

Khác với buzz chủ động có mạch dao động bên trong nên chỉ cần cấp nguồn là mạch phát một âm thanh dài, còn còi buzz thụ động không có bộ dao động bên trong nên khi cấp một tần số từ 2khz – 5khz còi sẽ phát âm thanh thanh tùy theo tần số và thời gian, còi buzz thụ động với những ưu điểm như: gia rẻ, tần số âm thanh có thể được kiểm soát giúp tạo ra nhiều hiệu ứng âm thanh.

VIDEO SẢN PHẨM

Thông số kỹ thuật

  • Điện áp: 5Vdc
  • Tần số hoạt động: 2Khz -5Khz
  • Kích thước: 12mm* 8.5mm
  • Trọng lượng: 1g

Kích thước sản phẩm

Kích thước của còi buzz thụ động 5V
Kích thước của còi buzz thụ động 5V

Code test

/*
  Arduino Mario Bros Tunes
  With Piezo Buzzer and PWM
 
  Connect the positive side of the Buzzer to pin 3,
  then the negative side to a 1k ohm resistor. Connect
  the other side of the 1 k ohm resistor to
  ground(GND) pin on the Arduino.
 
  by: Dipto Pratyaksa
  last updated: 31/3/13
*/
 
/*************************************************
 * Public Constants
 *************************************************/
 
#define NOTE_B0  31
#define NOTE_C1  33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1  37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1  41
#define NOTE_F1  44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1  49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1  55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1  62
#define NOTE_C2  65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2  73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2  82
#define NOTE_F2  87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2  98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2  110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2  123
#define NOTE_C3  131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3  147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3  165
#define NOTE_F3  175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3  196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3  220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3  247
#define NOTE_C4  262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4  294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4  330
#define NOTE_F4  349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4  392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4  440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4  494
#define NOTE_C5  523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5  587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5  659
#define NOTE_F5  698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5  784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5  880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5  988
#define NOTE_C6  1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6  1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6  1319
#define NOTE_F6  1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6  1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6  1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6  1976
#define NOTE_C7  2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7  2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7  2637
#define NOTE_F7  2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7  3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7  3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7  3951
#define NOTE_C8  4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8  4699
#define NOTE_DS8 4978

#define melodyPin 3
//Mario main theme melody
int melody[] = {
  NOTE_E7, NOTE_E7, 0, NOTE_E7,
  0, NOTE_C7, NOTE_E7, 0,
  NOTE_G7, 0, 0,  0,
  NOTE_G6, 0, 0, 0,
 
  NOTE_C7, 0, 0, NOTE_G6,
  0, 0, NOTE_E6, 0,
  0, NOTE_A6, 0, NOTE_B6,
  0, NOTE_AS6, NOTE_A6, 0,
 
  NOTE_G6, NOTE_E7, NOTE_G7,
  NOTE_A7, 0, NOTE_F7, NOTE_G7,
  0, NOTE_E7, 0, NOTE_C7,
  NOTE_D7, NOTE_B6, 0, 0,
 
  NOTE_C7, 0, 0, NOTE_G6,
  0, 0, NOTE_E6, 0,
  0, NOTE_A6, 0, NOTE_B6,
  0, NOTE_AS6, NOTE_A6, 0,
 
  NOTE_G6, NOTE_E7, NOTE_G7,
  NOTE_A7, 0, NOTE_F7, NOTE_G7,
  0, NOTE_E7, 0, NOTE_C7,
  NOTE_D7, NOTE_B6, 0, 0
};
//Mario main them tempo
int tempo[] = {
  12, 12, 12, 12,
  12, 12, 12, 12,
  12, 12, 12, 12,
  12, 12, 12, 12,
 
  12, 12, 12, 12,
  12, 12, 12, 12,
  12, 12, 12, 12,
  12, 12, 12, 12,
 
  9, 9, 9,
  12, 12, 12, 12,
  12, 12, 12, 12,
  12, 12, 12, 12,
 
  12, 12, 12, 12,
  12, 12, 12, 12,
  12, 12, 12, 12,
  12, 12, 12, 12,
 
  9, 9, 9,
  12, 12, 12, 12,
  12, 12, 12, 12,
  12, 12, 12, 12,
};
//Underworld melody
int underworld_melody[] = {
  NOTE_C4, NOTE_C5, NOTE_A3, NOTE_A4,
  NOTE_AS3, NOTE_AS4, 0,
  0,
  NOTE_C4, NOTE_C5, NOTE_A3, NOTE_A4,
  NOTE_AS3, NOTE_AS4, 0,
  0,
  NOTE_F3, NOTE_F4, NOTE_D3, NOTE_D4,
  NOTE_DS3, NOTE_DS4, 0,
  0,
  NOTE_F3, NOTE_F4, NOTE_D3, NOTE_D4,
  NOTE_DS3, NOTE_DS4, 0,
  0, NOTE_DS4, NOTE_CS4, NOTE_D4,
  NOTE_CS4, NOTE_DS4,
  NOTE_DS4, NOTE_GS3,
  NOTE_G3, NOTE_CS4,
  NOTE_C4, NOTE_FS4, NOTE_F4, NOTE_E3, NOTE_AS4, NOTE_A4,
  NOTE_GS4, NOTE_DS4, NOTE_B3,
  NOTE_AS3, NOTE_A3, NOTE_GS3,
  0, 0, 0
};
//Underwolrd tempo
int underworld_tempo[] = {
  12, 12, 12, 12,
  12, 12, 6,
  3,
  12, 12, 12, 12,
  12, 12, 6,
  3,
  12, 12, 12, 12,
  12, 12, 6,
  3,
  12, 12, 12, 12,
  12, 12, 6,
  6, 18, 18, 18,
  6, 6,
  6, 6,
  6, 6,
  18, 18, 18, 18, 18, 18,
  10, 10, 10,
  10, 10, 10,
  3, 3, 3
};
 
void setup(void)
{
  pinMode(3, OUTPUT);//buzzer
  pinMode(13, OUTPUT);//led indicator when singing a note
 
}
void loop()
{
  //sing the tunes
  sing(1);
  sing(1);
  sing(2);
}
int song = 0;
 
void sing(int s) {
  // iterate over the notes of the melody:
  song = s;
  if (song == 2) {
    Serial.println(" 'Underworld Theme'");
    int size = sizeof(underworld_melody) / sizeof(int);
    for (int thisNote = 0; thisNote < size; thisNote++) {
 
      // to calculate the note duration, take one second
      // divided by the note type.
      //e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note = 1000/8, etc.
      int noteDuration = 1000 / underworld_tempo[thisNote];
 
      buzz(melodyPin, underworld_melody[thisNote], noteDuration);
 
      // to distinguish the notes, set a minimum time between them.
      // the note's duration + 30% seems to work well:
      int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
      delay(pauseBetweenNotes);
 
      // stop the tone playing:
      buzz(melodyPin, 0, noteDuration);
 
    }
 
  } else {
 
    Serial.println(" 'Mario Theme'");
    int size = sizeof(melody) / sizeof(int);
    for (int thisNote = 0; thisNote < size; thisNote++) {
 
      // to calculate the note duration, take one second
      // divided by the note type.
      //e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note = 1000/8, etc.
      int noteDuration = 1000 / tempo[thisNote];
 
      buzz(melodyPin, melody[thisNote], noteDuration);
 
      // to distinguish the notes, set a minimum time between them.
      // the note's duration + 30% seems to work well:
      int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
      delay(pauseBetweenNotes);
 
      // stop the tone playing:
      buzz(melodyPin, 0, noteDuration);
 
    }
  }
}
 
void buzz(int targetPin, long frequency, long length) {
  digitalWrite(13, HIGH);
  long delayValue = 1000000 / frequency / 2; // calculate the delay value between transitions
  //// 1 second's worth of microseconds, divided by the frequency, then split in half since
  //// there are two phases to each cycle
  long numCycles = frequency * length / 1000; // calculate the number of cycles for proper timing
  //// multiply frequency, which is really cycles per second, by the number of seconds to
  //// get the total number of cycles to produce
  for (long i = 0; i < numCycles; i++) { // for the calculated length of time...
    digitalWrite(targetPin, HIGH); // write the buzzer pin high to push out the diaphram
    delayMicroseconds(delayValue); // wait for the calculated delay value
    digitalWrite(targetPin, LOW); // write the buzzer pin low to pull back the diaphram
    delayMicroseconds(delayValue); // wait again or the calculated delay value
  }
  digitalWrite(13, LOW);
}

Video test

Hình ảnh sản phẩm

Sơ đồi đấu nối của còi buzz thụ động 5V
Sơ đồi đấu nối của còi buzz thụ động 5V
Còi buzz thụ động 5V
Còi buzz thụ động 5V
Còi buzz thụ động 5V
Còi buzz thụ động 5V
Phản hồi khách hàng
Nshop reviewer

Nshopvn.com · 07/03/2019 10:44 AM

uniE735uniE735uniE735uniE735uniE735

Còi buzz thụ động 5V giá chỉ 2.000₫

Hộ kinh doanh Linh kiện điện tử Nshop / GPĐKKD số: 41X8035261 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 08/05/2019

Điện tử NShop Tân Phú: 1 Bùi Xuân Phái, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM – 📞 0902 64 39 78

Điện tử NShop Quận 9: 7 Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM – 📞 093 27 23 186

NSHOPVN.COM © 2019 - 2021

DMCA.com Protection Status Đã thông báo bộ công thương