Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340
Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340
Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340
Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340
Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340
Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340
uniE76C
uniE76B
Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340
Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340
Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340
Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340
Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340
Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340

Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340

ESP8266 Serial WiFi Module NodeMcu Lua WiFi V3 Internet of Things Development CH340

68.000₫

Mã sản phẩm: X7BF

Sản phẩm hiện đang còn hàng.

uniF2E4 Xem chi nhánh còn hàng

Arduino NodeMCU Lua Wifi V3 CH340 Chip nạp và giao tiếp UART: CH340, Cấp nguồn: 5VDC MicroUSB, Kích thước: 59 x 32mm

DỊCH VỤ & KHUYẾN MÃI LIÊN QUAN
 • Cộng thêm 6 điểm tích lũy
 • TP.HCM: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 300k
  Tỉnh thành khác: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500k

  Xem thêm các khuyến mãi vận chuyển khác.

Sản phẩm liên quan

Chi tiết sản phẩm

Arduino NodeMCU Lua Wifi V3 CH340 là phiên bản NodeMCU sử dụng IC nạp giá rẻ CH340 từ Lolin với bộ xử lý trung tâm là module Wifi SoC ESP8266, kit có thiết kế dễ sử dụng và đặc biệt là có thể sử dụng trực tiếp trình biên dịch của Arduino để lập trình và nạp code, điều này khiến việc sử dụng và lập trình các ứng dụng trên ESP8266 trở nên rất đơn giản.

Arduino NodeMCU Lua V3 CH340 được dùng cho các ứng dụng cần kết nối, thu thập dữ liệu và điều khiển qua sóng Wifi, đặc biệt là các ứng dụng liên quan đến IoT.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • IC chính: ESP8266 Wifi SoC.
 • Phiên bản firmware: NodeMCU Lua
 • Chip nạp và giao tiếp UART: CH340
 • GPIO tương thích hoàn toàn với firmware Node MCU.
 • Cấp nguồn: 5VDC MicroUSB hoặc Vin.
 • GIPO giao tiếp mức 3.3VDC
 • Tích hợp Led báo trạng thái, nút Reset, Flash.
 • Tương thích hoàn toàn với trình biên dịch Arduino.
 • Kích thước: 59 x 32mm

SƠ ĐỒ Arduino NodeMcu Lua WIFI V3

Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340

 

HÌNH SẢN PHẨM

Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340
Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340
Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340
Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340
Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340
Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340

Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340

Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340

Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340

Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340

————————-CODE THAM KHẢO————————

/* Cắm cable kết nối
 * Mở Device Manger để xem port
 * Vào Tools -> Board -> NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
 * Vào Tools -> Port -> Chọn Port kết nối.
 * Nạp code.
 * Mở Serial Monitor chọn Both NL & CR, baud 115200.
 * Bấm nút reset trên module
 */

#include <ESP8266WiFi.h>
 
const char* ssid = "Linh Kien Dien Tu NSHOP";// wifi muốn kết nối------------------------------------------
const char* password = "dientuchatluong";
 
int ledPin = 13; // GPIO13
WiFiServer server(80);
 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
 
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
 
  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
 
  WiFi.begin(ssid, password);
 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
 
  // Start the server
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
 
  // Print the IP address
  Serial.print("Use this URL to connect: ");
  Serial.print("http://");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("/");
 
}
 
void loop() {
  // Check if a client has connected
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
    return;
  }
 
  // Wait until the client sends some data
  Serial.println("new client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  }
 
  // Read the first line of the request
  String request = client.readStringUntil('r');
  Serial.println(request);
  client.flush();
 
  // Match the request
 
  int value = LOW;
  if (request.indexOf("/LED=ON") != -1)  {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    value = HIGH;
  }
  if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1)  {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    value = LOW;
  }
 
// Set ledPin according to the request
//digitalWrite(ledPin, value);
 
  // Return the response
  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println(""); //  do not forget this one
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
 
  client.print("Led pin is now: ");
 
  if(value == HIGH) {
    client.print("On");
  } else {
    client.print("Off");
  }
  client.println("<br><br>");
  client.println("<a href="/LED=ON""><button>Turn On </button></a>");
  client.println("<a href="/LED=OFF""><button>Turn Off </button></a><br />");  
  client.println("</html>");
 
  delay(1);
  Serial.println("Client disonnected");
  Serial.println("");
 
}
 
/* Cắm cable kết nối
 * Mở Device Manger để xem port
 * Vào Tools -> Board -> NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
 * Vào Tools -> Port -> Chọn Port kết nối.
 * Nạp code xong dùng điện thoại có kết nối Wifi truy cập vào wifi có tên NSHOP, mật khẩu: 12345678
 */

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>

const char *ssid = "NSHOP";
const char *password = "12345678";
int stateLED = LOW;

ESP8266WebServer server(80);

void handleRoot() {
  response();
}

void handleLedOn() {
  stateLED = HIGH;
  digitalWrite(4, stateLED);
  digitalWrite(5, stateLED);
  response();
}

void handleLedOff() {
  stateLED = LOW;
  digitalWrite(4, stateLED);
  digitalWrite(5, stateLED);
  response();
}
const String HtmlHtml = "<html><head>"
                        "<BODY align="center">"
                        "<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /></head>";
const String HtmlHtmlClose = "</html>";
const String HtmlTitle = "<h1>NamVietGroup</h1><br/>
";
const String HtmlLedStateLow = "<big>LED is now <b>OFF</b></big><br/>
";
const String HtmlLedStateHigh = "<big>LED is now <b>ON</b></big><br/>
";
const String HtmlButtons =
  "<a href="LEDOn"><button style="display: block; width: 100%;">ON</button></a><br/>"
  "<a href="LEDOff"><button style="display: block; width: 100%;">OFF</button></a><br/>";

void response() {
  String htmlRes = HtmlHtml + HtmlTitle;
  if (stateLED == LOW) {
    htmlRes += HtmlLedStateLow;
  } else {
    htmlRes += HtmlLedStateHigh;
  }

  htmlRes += HtmlButtons;
  htmlRes += HtmlHtmlClose;

  server.send(200, "text/html", htmlRes);
}

void setup() {
  delay(1000);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();

  WiFi.softAP(ssid, password);

  IPAddress apip = WiFi.softAPIP();
  Serial.print("visit: 
");
  Serial.println(apip);
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/LEDOn", handleLedOn);
  server.on("/LEDOff", handleLedOff);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server beginned");
  pinMode(4, OUTPUT);
  digitalWrite(0, stateLED);
  pinMode(5, OUTPUT);
  digitalWrite(1, stateLED);
}

void loop() {
  server.handleClient();
}

 

Phản hồi khách hàng
Nshop reviewer

Nshopvn.com · 07/03/2019 10:44 AM

uniE735uniE735uniE735uniE735uniE735

Arduino NodeMcu Lua WIFI V3 CH340 giá chỉ 68.000₫

Hộ kinh doanh Linh kiện điện tử Nshop / GPĐKKD số: 41X8035261 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 08/05/2019

Điện tử NShop Tân Phú: 1 Bùi Xuân Phái, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM – 📞 0902 64 39 78

Điện tử NShop Quận 9: 7 Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM – 📞 093 27 23 186

NSHOPVN.COM © 2019 - 2021

DMCA.com Protection Status Đã thông báo bộ công thương