Kit RF thu phát wifi ESP8266 ESP-12 mini

Kit RF thu phát wifi ESP8266 ESP-12 mini

ESP8266 ESP-12 Serial WIFI Witty Cloud Development Board

Ngừng kinh doanh

Mã sản phẩm: LQGU

Kit RF thu phát Wifi ESP8266 ESP-12 Mini Firmware: NodeMCU Lua, Tích hợp IC nguồn cho ESP8266, Nguồn cấp: Micro USB 5VDC

DỊCH VỤ & KHUYẾN MÃI LIÊN QUAN
 • Cộng thêm 10 điểm tích lũy
 • TP.HCM: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 300k
  Tỉnh thành khác: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500k

  Xem thêm các khuyến mãi vận chuyển khác.

Sản phẩm liên quan

Chi tiết sản phẩm

Kit RF thu phát Wifi ESP8266 ESP-12 Mini bao gồm mạch Wifi ESP8266 ESP-12 ra chân đi kèm đế nạp – giao tiếp UART CH340, giúp Quý Khách có thể dễ dàng thực hành các ứng dụng trên ESP8266.

Kit thu phát Wifi mini ESP8266 ESP-12 được ứng dụng cho các ứng dụng giao tiếp, điều khiển, truyền dữ liệu qua sóng Wifi với giá thành phải chăng, chất lượng tốt và cộng đồng sử dụng ESP8266 rất lớn và là sự lựa chọn sáng giá cho bạn.

Thông số kỹ thuật của Kit RF thu phát wifi ESP8266 ESP-12 mini

 • Trung tâm: Module Wifi SoC ESP8266 ESP-12
 • Firmwar.e: NodeMCU Lua
 • Nguồn cấp: Micro USB 5VDC
 • Tích hợp IC nguồn cho ESP8266
 • Tích hợp led RGB
 • Tích hợp quang trở
 • Tích hợp nút Reset, GPIO_0
 • Tích hợp mạch giao tiếp UART và nạp chương trình CH340.

Code tham khảo cho Kit RF thu phát wifi ESP8266 ESP-12 mini

Code phát

/* Cắm cable kết nối
 * Mở Device Manger để xem port
 * Vào Tools -> Board -> NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
 * Vào Tools -> Port -> Chọn Port kết nối.
 * Nạp code xong dùng điện thoại có kết nối Wifi truy cập vào wifi có tên NSHOP, mật khẩu: 12345678
 */

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>

const char *ssid = "NSHOP";
const char *password = "12345678";
int stateLED = LOW;

ESP8266WebServer server(80);

void handleRoot()
{
  response();
}

void handleLedOn()
{
  stateLED = HIGH;
  digitalWrite(4, stateLED);
  digitalWrite(5, stateLED);
  response();
}

void handleLedOff()
{
  stateLED = LOW;
  digitalWrite(4, stateLED);
  digitalWrite(5, stateLED);
  response();
}
const String HtmlHtml = "
            "
            "

            "";
const String HtmlHtmlClose = "";
const String HtmlTitle = "NamVietGroup"

\n "; const String HtmlLedStateLow = " LED is now OFF
\n "; const String HtmlLedStateHigh = " LED is now ON
\n "; const String HtmlButtons = "
  "; void response() { String htmlRes = HtmlHtml + HtmlTitle; if (stateLED == LOW) {  htmlRes += HtmlLedStateLow; } else {  htmlRes += HtmlLedStateHigh; } htmlRes += HtmlButtons; htmlRes += HtmlHtmlClose; server.send(200, " text /
             html ", htmlRes); } void setup() { delay(1000); Serial.begin(115200); Serial.println(); WiFi.softAP(ssid, password); IPAddress apip = WiFi.softAPIP(); Serial.print(" visit : \n "); Serial.println(apip); server.on(" / ", handleRoot); server.on(" / LEDOn ", handleLedOn); server.on(" / LEDOff ", handleLedOff); server.begin(); Serial.println(" HTTP server beginned "); pinMode(4, OUTPUT); digitalWrite(0, stateLED); pinMode(5, OUTPUT); digitalWrite(1, stateLED); } void loop() { server.handleClient(); }

Code thu

/* Cắm cable kết nối
 * Mở Device Manger để xem port
 * Vào Tools -> Board -> NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
 * Vào Tools -> Port -> Chọn Port kết nối.
 * Nạp code.
 * Mở Serial Monitor chọn Both NL & CR, baud 115200.
 * Bấm nút reset trên module
 */

#include <ESP8266WiFi.h>

const char *ssid = "Linh Kien Dien Tu NSHOP"; // wifi muốn kết nối------------------------------------------
const char *password = "dientuchatluong";

int ledPin = 13; // GPIO13
WiFiServer server(80);

void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  delay(10);

  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);

  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);

  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");

  // Start the server
  server.begin();
  Serial.println("Server started");

  // Print the IP address
  Serial.print("Use this URL to connect: ");
  Serial.print("http://");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("/");
}

void loop()
{
  // Check if a client has connected
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client)
  {
    return;
  }

  // Wait until the client sends some data
  Serial.println("new client");
  while (!client.available())
  {
    delay(1);
  }

  // Read the first line of the request
  String request = client.readStringUntil('\r');
  Serial.println(request);
  client.flush();

  // Match the request

  int value = LOW;
  if (request.indexOf("/LED=ON") != -1)
  {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    value = HIGH;
  }
  if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1)
  {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    value = LOW;
  }

  // Set ledPin according to the request
  //digitalWrite(ledPin, value);

  // Return the response
  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println(""); // do not forget this one
  client.println("");
 client.println("
"); client.print("Led pin is now: "); if(value == HIGH) {  client.print("On"); } else {  client.print("Off"); } client.println("

"); client.println("Turn On"); client.println("Turn Off
");  client.println(""); delay(1); Serial.println("Client disonnected"); Serial.println(""); }

 

Phản hồi khách hàng
Nshop reviewer

Nshopvn.com · 07/03/2019 10:47 AM

uniE735uniE735uniE735uniE735uniE735

Kit RF thu phát wifi ESP8266 ESP-12 mini giá chỉ 105.000₫

Hộ kinh doanh Linh kiện điện tử Nshop / GPĐKKD số: 41X8035261 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 08/05/2019

Điện tử NShop Tân Phú: 1 Bùi Xuân Phái, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM – 📞 0902 64 39 78

Điện tử NShop Quận 9: 7 Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM – 📞 093 27 23 186

NSHOPVN.COM © 2019 - 2021

DMCA.com Protection Status Đã thông báo bộ công thương