Kit RF Thu Phát Wifi ESP8266 ESP-12 Mini

105.000 

Kit RF thu phát Wifi ESP8266 ESP-12 Mini Firmware: NodeMCU Lua, Tích hợp IC nguồn cho ESP8266, Nguồn cấp: Micro USB 5VDC

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 50 g

Thông tin sản phẩm

Kit RF thu phát Wifi ESP8266 ESP-12 Mini bao gồm mạch Wifi ESP8266 ESP-12 ra chân đi kèm đế nạp – giao tiếp UART CH340, giúp Quý Khách có thể dễ dàng thực hành các ứng dụng trên ESP8266.

Kit thu phát Wifi mini ESP8266 ESP-12 được ứng dụng cho các ứng dụng giao tiếp, điều khiển, truyền dữ liệu qua sóng Wifi với giá thành phải chăng, chất lượng tốt và cộng đồng sử dụng ESP8266 rất lớn và là sự lựa chọn sáng giá cho bạn.

THÔNG SỐ KIT RF THU PHÁT WIFI ESP8266 ESP-12

 • Trung tâm: Module Wifi SoC ESP8266 ESP-12
 • Firmware: NodeMCU Lua
 • Nguồn cấp: Micro USB 5VDC
 • Tích hợp IC nguồn cho ESP8266
 • Tích hợp led RGB
 • Tích hợp quang trở
 • Tích hợp nút Reset, GPIO_0
 • Tích hợp mạch giao tiếp UART và nạp chương trình CH340.

 

————————–CODE THAM KHẢO————————-

Phát:

/* Cắm cable kết nối
 * Mở Device Manger để xem port
 * Vào Tools -> Board -> NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
 * Vào Tools -> Port -> Chọn Port kết nối.
 * Nạp code xong dùng điện thoại có kết nối Wifi truy cập vào wifi có tên NSHOP, mật khẩu: 12345678
 */

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>

const char *ssid = "NSHOP";
const char *password = "12345678";
int stateLED = LOW;

ESP8266WebServer server(80);

void handleRoot() {
  response();
}

void handleLedOn() {
  stateLED = HIGH;
  digitalWrite(4, stateLED);
  digitalWrite(5, stateLED);
  response();
}

void handleLedOff() {
  stateLED = LOW;
  digitalWrite(4, stateLED);
  digitalWrite(5, stateLED);
  response();
}
const String HtmlHtml = "<html><head>"
                        "<BODY align="center">"
                        "<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /></head>";
const String HtmlHtmlClose = "</html>";
const String HtmlTitle = "<h1>NamVietGroup</h1><br/>
";
const String HtmlLedStateLow = "<big>LED is now <b>OFF</b></big><br/>
";
const String HtmlLedStateHigh = "<big>LED is now <b>ON</b></big><br/>
";
const String HtmlButtons =
  "<a href="LEDOn"><button style="display: block; width: 100%;">ON</button></a><br/>"
  "<a href="LEDOff"><button style="display: block; width: 100%;">OFF</button></a><br/>";

void response() {
  String htmlRes = HtmlHtml + HtmlTitle;
  if (stateLED == LOW) {
    htmlRes += HtmlLedStateLow;
  } else {
    htmlRes += HtmlLedStateHigh;
  }

  htmlRes += HtmlButtons;
  htmlRes += HtmlHtmlClose;

  server.send(200, "text/html", htmlRes);
}

void setup() {
  delay(1000);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();

  WiFi.softAP(ssid, password);

  IPAddress apip = WiFi.softAPIP();
  Serial.print("visit: 
");
  Serial.println(apip);
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/LEDOn", handleLedOn);
  server.on("/LEDOff", handleLedOff);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server beginned");
  pinMode(4, OUTPUT);
  digitalWrite(0, stateLED);
  pinMode(5, OUTPUT);
  digitalWrite(1, stateLED);
}

void loop() {
  server.handleClient();
}

Thu:

/* Cắm cable kết nối
 * Mở Device Manger để xem port
 * Vào Tools -> Board -> NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
 * Vào Tools -> Port -> Chọn Port kết nối.
 * Nạp code.
 * Mở Serial Monitor chọn Both NL & CR, baud 115200.
 * Bấm nút reset trên module
 */

#include <ESP8266WiFi.h>
 
const char* ssid = "Linh Kien Dien Tu NSHOP";// wifi muốn kết nối------------------------------------------
const char* password = "dientuchatluong";
 
int ledPin = 13; // GPIO13
WiFiServer server(80);
 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
 
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
 
  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
 
  WiFi.begin(ssid, password);
 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
 
  // Start the server
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
 
  // Print the IP address
  Serial.print("Use this URL to connect: ");
  Serial.print("http://");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("/");
 
}
 
void loop() {
  // Check if a client has connected
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
    return;
  }
 
  // Wait until the client sends some data
  Serial.println("new client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  }
 
  // Read the first line of the request
  String request = client.readStringUntil('r');
  Serial.println(request);
  client.flush();
 
  // Match the request
 
  int value = LOW;
  if (request.indexOf("/LED=ON") != -1)  {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    value = HIGH;
  }
  if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1)  {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    value = LOW;
  }
 
// Set ledPin according to the request
//digitalWrite(ledPin, value);
 
  // Return the response
  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println(""); //  do not forget this one
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
 
  client.print("Led pin is now: ");
 
  if(value == HIGH) {
    client.print("On");
  } else {
    client.print("Off");
  }
  client.println("<br><br>");
  client.println("<a href="/LED=ON""><button>Turn On </button></a>");
  client.println("<a href="/LED=OFF""><button>Turn Off </button></a><br />");  
  client.println("</html>");
 
  delay(1);
  Serial.println("Client disonnected");
  Serial.println("");
 
}
Kit RF Thu Phát Wifi ESP8266 ESP-12 Mini
Kit RF Thu Phát Wifi ESP8266 ESP-12 Mini 1

Kit RF thu phát Wifi ESP8266 ESP-12 Mini Firmware: NodeMCU Lua, Tích hợp IC nguồn cho ESP8266, Nguồn cấp: Micro USB 5VDC

Editor's Rating:
0

Đánh giá

 1. admin

  Kit RF Thu Phát Wifi ESP8266 ESP-12 Mini giá chỉ 105.000 ₫

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

 • 0904 833 536
 • 0902 643 978
 • 0896 412 229

Kỹ thuật

 • 0896 441 229

Khác