Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
uniE768
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
uniE76C
uniE76B
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
uniE768
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102

Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102 Cổng Micro

ESP8266 NodeMCU LUA CP2102 ESP-12E Internet WiFi Development Board Open Source Serial Wireless Module Cổng Micro

95.000₫

Mã sản phẩm: MD4D

Sản phẩm hiện đang còn hàng.

uniF2E4 Xem chi nhánh còn hàng

– Cổng nạp giao tiếp: Micro

– Tương thích các chuẩn WiFi: 802.11 b/g/n

– Tích hợp chip chuyển USB- UART CP2102 SILABS

– Full IO: 10 GPIO, 1 Analog, 1SPI , 2 UART, 1 I2C/I2S, PWM,v.v….

– Được hỗ trợ bởi cộng đồng lớn mạnh Nodemcu

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
DỊCH VỤ & KHUYẾN MÃI LIÊN QUAN
 • Cộng thêm 9 điểm tích lũy
 • TP.HCM: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 300k
  Tỉnh thành khác: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500k

  Xem thêm các khuyến mãi vận chuyển khác.

Sản phẩm liên quan

Chi tiết sản phẩm

Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua là kit phát triển dựa trên nền chip Wifi SoC ESP8266 với thiết kế dễ sử dụng và đặc biệt là có thể sử dụng trực tiếp trình biên dịch của Arduino để lập trình và nạp code, điều này khiến việc sử dụng và lập trình các ứng dụng trên ESP8266 trở nên rất đơn giản.

Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua được dùng cho các ứng dụng cần kết nối, thu thập dữ liệu và điều khiển qua sóng Wifi, đặc biệt là các ứng dụng liên quan đến IoT.

Kit RF thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua sử dụng chip nạp và giao tiếp UART mới và ổn định nhất là CP2102 có khả năng tự nhận Driver trên tất cả các hệ điều hành Window và Linux, đây là phiên bản nâng cấp từ các phiên bản sử dụng IC nạp giá rẻ CH340.

Đặc tính nổi bật Module thu phát Wifi ESP8266

 • Tích hợp 2 nút nhấn
 • Tích hợp chip chuyển USB- UART CP2102 SILABS
 • Full IO: 10 GPIO, 1 Analog, 1SPI , 2 UART, 1 I2C/I2S, PWM,v.v….
 • Được hỗ trợ bởi cộng đồng lớn mạnh Nodemcu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Cổng nạp giao tiếp: Micro || Type-C
 • Tương thích các chuẩn wifi : 802.11 b/g/n
 • Hỗ trợ: Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
 • Tích hợp TCP/IP protocol stack
 • Tích hợp TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network
 • Tích hợp bộ nhân tần số, ổn áp, DCXO and power management units
 • +25.dBm output power in 802.11b mode
 • Power down leakage current of <10uA
 • Integrated low power 32-bit CPU could be used as application processor
 • SDIO 1.1/2.0, SPI, UART
 • STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO
 • A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4ms guard interval
 • Wake up and transmit packets in < 2ms
 • Dòng tiêu thụ ở Standby Mode < 1.0mW (DTIM3)

Các chẩn giao tiếp và các thông tin khác :

 • SDIO 2.0, SPI, UART
 • Integrated RF switch, balun, 24dBm PA, DCXO, and PMU
 • Integrated RISC processor, on-chip memory and external memory interfaces
 • Integrated MAC/baseband processors
 • Quality of Service management
 • I2S interface for high fidelity audio applications
 • On-chip low-dropout linear regulators for all internal supplies
 • Proprietary spurious-free clock generation architecture
 • Integrated WEP, TKIP, AES, and WAPI engines

Sơ đồ chân:

Sơ đồ chân Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Sơ đồ chân Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102

Ứng dụng tham khảo:

Hình ảnh sản phẩm:

Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102
Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102

————————CODE THAM KHẢO———————

Link tải Driver CP2102 : https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

http://www.instructables.com/id/Programming-ESP8266-ESP-12E-NodeMCU-Using-Arduino-/
https://github.com/esp8266/Arduino#installing-with-boards-manager

Phát:

/* Cắm cable kết nối
 * Mở Device Manger để xem port
 * Vào Tools -> Board -> NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
 * Vào Tools -> Port -> Chọn Port kết nối.
 * Nạp code xong dùng điện thoại có kết nối Wifi truy cập vào wifi có tên NSHOP, mật khẩu: 12345678
 */

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>

const char *ssid = "NSHOP";
const char *password = "12345678";
int stateLED = LOW;

ESP8266WebServer server(80);

void handleRoot() {
  response();
}

void handleLedOn() {
  stateLED = HIGH;
  digitalWrite(4, stateLED);
  digitalWrite(5, stateLED);
  response();
}

void handleLedOff() {
  stateLED = LOW;
  digitalWrite(4, stateLED);
  digitalWrite(5, stateLED);
  response();
}
const String HtmlHtml = "<html><head>"
                        "<BODY align="center">"
                        "<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /></head>";
const String HtmlHtmlClose = "</html>";
const String HtmlTitle = "<h1>NamVietGroup</h1><br/>
";
const String HtmlLedStateLow = "<big>LED is now <b>OFF</b></big><br/>
";
const String HtmlLedStateHigh = "<big>LED is now <b>ON</b></big><br/>
";
const String HtmlButtons =
  "<a href="LEDOn"><button style="display: block; width: 100%;">ON</button></a><br/>"
  "<a href="LEDOff"><button style="display: block; width: 100%;">OFF</button></a><br/>";

void response() {
  String htmlRes = HtmlHtml + HtmlTitle;
  if (stateLED == LOW) {
    htmlRes += HtmlLedStateLow;
  } else {
    htmlRes += HtmlLedStateHigh;
  }

  htmlRes += HtmlButtons;
  htmlRes += HtmlHtmlClose;

  server.send(200, "text/html", htmlRes);
}

void setup() {
  delay(1000);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();

  WiFi.softAP(ssid, password);

  IPAddress apip = WiFi.softAPIP();
  Serial.print("visit: 
");
  Serial.println(apip);
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/LEDOn", handleLedOn);
  server.on("/LEDOff", handleLedOff);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server beginned");
  pinMode(4, OUTPUT);
  digitalWrite(0, stateLED);
  pinMode(5, OUTPUT);
  digitalWrite(1, stateLED);
}

void loop() {
  server.handleClient();
}

Thu:

/* Cắm cable kết nối
 * Mở Device Manger để xem port
 * Vào Tools -> Board -> NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
 * Vào Tools -> Port -> Chọn Port kết nối.
 * Nạp code.
 * Mở Serial Monitor chọn Both NL & CR, baud 115200.
 * Bấm nút reset trên module
 */

#include <ESP8266WiFi.h>
 
const char* ssid = "Linh Kien Dien Tu NSHOP";// wifi muốn kết nối------------------------------------------
const char* password = "dientuchatluong";
 
int ledPin = 13; // GPIO13
WiFiServer server(80);
 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
 
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
 
  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
 
  WiFi.begin(ssid, password);
 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
 
  // Start the server
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
 
  // Print the IP address
  Serial.print("Use this URL to connect: ");
  Serial.print("http://");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("/");
 
}
 
void loop() {
  // Check if a client has connected
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
    return;
  }
 
  // Wait until the client sends some data
  Serial.println("new client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  }
 
  // Read the first line of the request
  String request = client.readStringUntil('r');
  Serial.println(request);
  client.flush();
 
  // Match the request
 
  int value = LOW;
  if (request.indexOf("/LED=ON") != -1)  {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    value = HIGH;
  }
  if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1)  {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    value = LOW;
  }
 
// Set ledPin according to the request
//digitalWrite(ledPin, value);
 
  // Return the response
  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println(""); //  do not forget this one
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
 
  client.print("Led pin is now: ");
 
  if(value == HIGH) {
    client.print("On");
  } else {
    client.print("Off");
  }
  client.println("<br><br>");
  client.println("<a href="/LED=ON""><button>Turn On </button></a>");
  client.println("<a href="/LED=OFF""><button>Turn Off </button></a><br />");  
  client.println("</html>");
 
  delay(1);
  Serial.println("Client disonnected");
  Serial.println("");
 
}
 

Phản hồi khách hàng
Nshop reviewer

Nshopvn.com · 07/03/2019 10:44 AM

uniE735uniE735uniE735uniE735uniE735

Module thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102 giá chỉ 95.000₫

Hộ kinh doanh Linh kiện điện tử Nshop / GPĐKKD số: 41X8035261 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 08/05/2019

Điện tử NShop Tân Phú: 1 Bùi Xuân Phái, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM – 📞 0902 64 39 78

Điện tử NShop Quận 9: 7 Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM – 📞 093 27 23 186

NSHOPVN.COM © 2019 - 2021

DMCA.com Protection Status Đã thông báo bộ công thương