Arduino ESP8266 Wifi Shield
Arduino ESP8266 Wifi Shield
Arduino ESP8266 Wifi Shield
Arduino ESP8266 Wifi Shield
uniE76C
uniE76B
Arduino ESP8266 Wifi Shield
Arduino ESP8266 Wifi Shield
Arduino ESP8266 Wifi Shield
Arduino ESP8266 Wifi Shield

Arduino ESP8266 Wifi Shield

Arduino ESP8266 Wifi Shield

120.000₫

Mã sản phẩm: CBSW

Sản phẩm hiện đang hết hàng.

uniF2E4 Xem chi nhánh còn hàng

Arduino ESP8266 Wifi Shield Module chính: Wifi SoC ESP8266 V12E. Thiết kế dạng Shield chuẩn chân Arduino. Cấp nguồn từ các chân nguồn của Arduino

DỊCH VỤ & KHUYẾN MÃI LIÊN QUAN
 • Cộng thêm 12 điểm tích lũy
 • TP.HCM: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 300k
  Tỉnh thành khác: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500k

  Xem thêm các khuyến mãi vận chuyển khác.

 • Bảo hành: 7 ngày

Sản phẩm liên quan

Chi tiết sản phẩm

Arduino ESP8266 Wifi Shield được thiết kế dạng Shield Arduino nên có thể kết nối dễ dàng với hầu hết các mạch Arduino hiện nay để thực hiện các ứng dụng với module wifi esp8266 như bật tắt thiết bị qua wifi, thu thập dữ liệu qua wifi, báo động wifi, và hầu hết các ứng dụng IoT hiện nay.

Arduino ESP8266 Wifi Shield được tích hợp mạch nguồn riêng giúp ESP8266 hoạt động ổn định, đồng thời thiết kế Pin Out dạng rào cho tất cả các chân GPIO của ESP8266 giúp sử dụng dễ dàng, các chân GPIO đều có gắn thêm điện trở có chức năng chuyển mức tín hiệu giao tiếp 5V – 3V3 giữa Arduino và ESP8266.

THÔNG SỐ ARDUINO ESP8266 WIFI SHIELD

 • Arduino ESP8266 Wifi Shield
 • Module chính: Wifi SoC ESP8266 V12E
 • Thiết kế dạng Shield chuẩn chân Arduino.
 • Cấp nguồn từ các chân nguồn của Arduino.
 • Pin Out đầy đủ các chân của ESP8266 V12E.
 • Tích hợp Switch thiết lập chế độ giao tiếp với Arduino, chế độ nạp Firmware.
 • Tích hợp các Led PWR, DFU, AP, STA.

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

Arduino ESP8266 Wifi Shield
Arduino ESP8266 Wifi Shield
Arduino ESP8266 Wifi Shield
Arduino ESP8266 Wifi Shield
Arduino ESP8266 Wifi Shield
Arduino ESP8266 Wifi Shield
Arduino ESP8266 Wifi Shield
Arduino ESP8266 Wifi Shield

———————CODE THAM KHẢO———————-

Thư viện ESP8266WiFi.h

Phát:

/* Cắm cable kết nối
 * Mở Device Manger để xem port
 * Vào Tools -> Board -> NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
 * Vào Tools -> Port -> Chọn Port kết nối.
 * Nạp code xong dùng điện thoại có kết nối Wifi truy cập vào wifi có tên NSHOP, mật khẩu: 12345678
 *  
 */

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>

const char *ssid = "NSHOP";
const char *password = "12345678";
int stateLED = LOW;

ESP8266WebServer server(80);

void handleRoot() {
  response();
}

void handleLedOn() {
  stateLED = HIGH;
  digitalWrite(4, stateLED);
  digitalWrite(5, stateLED);
  response();
}

void handleLedOff() {
  stateLED = LOW;
  digitalWrite(4, stateLED);
  digitalWrite(5, stateLED);
  response();
}
const String HtmlHtml = "<html><head>"
                        "<BODY align="center">"
                        "<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /></head>";
const String HtmlHtmlClose = "</html>";
const String HtmlTitle = "<h1>NamVietGroup</h1><br/>
";
const String HtmlLedStateLow = "<big>LED is now <b>OFF</b></big><br/>
";
const String HtmlLedStateHigh = "<big>LED is now <b>ON</b></big><br/>
";
const String HtmlButtons =
  "<a href="LEDOn"><button style="display: block; width: 100%;">ON</button></a><br/>"
  "<a href="LEDOff"><button style="display: block; width: 100%;">OFF</button></a><br/>";

void response() {
  String htmlRes = HtmlHtml + HtmlTitle;
  if (stateLED == LOW) {
    htmlRes += HtmlLedStateLow;
  } else {
    htmlRes += HtmlLedStateHigh;
  }

  htmlRes += HtmlButtons;
  htmlRes += HtmlHtmlClose;

  server.send(200, "text/html", htmlRes);
}

void setup() {
  delay(1000);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();

  WiFi.softAP(ssid, password);

  IPAddress apip = WiFi.softAPIP();
  Serial.print("visit: 
");
  Serial.println(apip);
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/LEDOn", handleLedOn);
  server.on("/LEDOff", handleLedOff);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server beginned");
  pinMode(4, OUTPUT);
  digitalWrite(0, stateLED);
  pinMode(5, OUTPUT);
  digitalWrite(1, stateLED);
}

void loop() {
  server.handleClient();
}

Thu:

/* Cắm cable kết nối
 * Mở Device Manger để xem port
 * Vào Tools -> Board -> NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
 * Vào Tools -> Port -> Chọn Port kết nối.
 * Nạp code.
 * Mở Serial Monitor chọn Both NL & CR, baud 115200.
 * Bấm nút reset trên module
 */

#include <ESP8266WiFi.h>
 
const char* ssid = "Linh Kien Dien Tu NSHOP";// wifi muốn kết nối------------------------------------------
const char* password = "dientuchatluong";
 
int ledPin = 13; // GPIO13
WiFiServer server(80);
 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
 
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
 
  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
 
  WiFi.begin(ssid, password);
 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
 
  // Start the server
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
 
  // Print the IP address
  Serial.print("Use this URL to connect: ");
  Serial.print("http://");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("/");
 
}
 
void loop() {
  // Check if a client has connected
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
    return;
  }
 
  // Wait until the client sends some data
  Serial.println("new client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  }
 
  // Read the first line of the request
  String request = client.readStringUntil('r');
  Serial.println(request);
  client.flush();
 
  // Match the request
 
  int value = LOW;
  if (request.indexOf("/LED=ON") != -1)  {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    value = HIGH;
  }
  if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1)  {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    value = LOW;
  }
 
// Set ledPin according to the request
//digitalWrite(ledPin, value);
 
  // Return the response
  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println(""); //  do not forget this one
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
 
  client.print("Led pin is now: ");
 
  if(value == HIGH) {
    client.print("On");
  } else {
    client.print("Off");
  }
  client.println("<br><br>");
  client.println("<a href="/LED=ON""><button>Turn On </button></a>");
  client.println("<a href="/LED=OFF""><button>Turn Off </button></a><br />");  
  client.println("</html>");
 
  delay(1);
  Serial.println("Client disonnected");
  Serial.println("");
 
}
 

Phản hồi khách hàng
Nshop reviewer

Nshopvn.com · 07/03/2019 10:51 AM

uniE735uniE735uniE735uniE735uniE735

Arduino ESP8266 Wifi Shield giá chỉ 120.000₫

Hộ kinh doanh Linh kiện điện tử Nshop / GPĐKKD số: 41X8035261 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 08/05/2019

Điện tử NShop Tân Phú: 1 Bùi Xuân Phái, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM – 📞 0902 64 39 78

Điện tử NShop Quận 9: 7 Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM – 📞 093 27 23 186

NSHOPVN.COM © 2019 - 2021

DMCA.com Protection Status Đã thông báo bộ công thương