Kit thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Oled 0.96inch

225.000  180.000 

Hết hàng

Kít thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Oled 0.96inch là sự kết hợp giữa Module RF thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU và Oled 0.96 inch, có thiết kế nhỏ gọn. Chip nạp và giao tiếp : CP2102

Mã sản phẩm: C9LH Danh mục:

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 50 g

Thông tin sản phẩm

Kít thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Oled 0.96inch là sự kết hợp giữa Module RF thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU và Oled 0.96 inch, có thiết kế nhỏ gọn, màn hình Oled hiển thị chuyên nghiệp và thiết kế tối ưu cho độ bền, độ ổn định cao.

Chip nạp và giao tiếp : CP2102

Kit thu phát Wifi ESP8266 Oled D-duino có thiết kế nhỏ gọn, được tích hợp màn hình Oled 0.96 inch hiển thị chuyên nghiệp, IC nạp và giao tiếp UART tốc độ cao chuyên dụng Silicon Labs CP2102 (***) với thiết kế phần cứng tối ưu cho độ cơ động, độ bền và độ ổn định cao.

Kit RF thu phát Wifi ESP8266 Oled D-duino dựa trên nền chip Wifi SoC ESP8266 với thiết kế dễ sử dụng và đặc biệt là có thể sử dụng trực tiếp trình biên dịch của Arduino để lập trình và nạp code, điều này khiến việc sử dụng và lập trình các ứng dụng trên ESP8266 trở nên rất đơn giản, phù hợp cho các ứng dụng cần kết nối, thu thập dữ liệu và điều khiển qua sóng Wifi, đặc biệt là các ứng dụng liên quan đến IoT.

———————CODE THAM KHẢO———————

/* Cắm cable kết nối
 * Mở Device Manger để xem port
 * Vào Tools -> Board -> NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
 * Vào Tools -> Port -> Chọn Port kết nối.
 * Nạp code.
*/

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>

#include "SSD1306.h"
#include "SH1106.h"

extern "C" {
#include "user_interface.h"
}

/*===== SETTINGS =====*/
/* create display(Adr, SDA-pin, SCL-pin) */
SSD1306 display(0x3c, 5, 4);   // GPIO 5 = D1, GPIO 4 = D2
//SH1106 display(0x3c, 5, 4);

/* select the button for your board */
#define btn D3         // GPIO 0 = FLASH BUTTON 

#define maxCh 13       // max Channel -> US = 11, EU = 13, Japan = 14
#define ledPin 2       // led pin ( 2 = built-in LED)
#define packetRate 5   // min. packets before it gets recognized as an attack

#define flipDisplay true

/* Display settings */
#define minRow       0              /* default =   0 */
#define maxRow     127              /* default = 127 */
#define minLine      0              /* default =   0 */
#define maxLine     63              /* default =  63 */

/* render settings */
#define Row1         0
#define Row2        30
#define Row3        35
#define Row4        80
#define Row5        85
#define Row6       125

#define LineText     0
#define Line        12
#define LineVal     47

//===== Run-Time variables =====//
unsigned long prevTime   = 0;
unsigned long curTime    = 0;
unsigned long pkts       = 0;
unsigned long no_deauths = 0;
unsigned long deauths    = 0;
int curChannel           = 1;
unsigned long maxVal     = 0;
double multiplicator     = 0.0;
bool canBtnPress         = true;

unsigned int val[128];

void sniffer(uint8_t *buf, uint16_t len) {
  pkts++;
  if (buf[12] == 0xA0 || buf[12] == 0xC0) {
    deauths++;
  }
}

void getMultiplicator() {
  maxVal = 1;
  for (int i = 0; i < maxRow; i++) {
    if (val[i] > maxVal) maxVal = val[i];
  }
  if (maxVal > LineVal) multiplicator = (double)LineVal / (double)maxVal;
  else multiplicator = 1;
}
 
const char* ssid = "Linh Kien Dien Tu NSHOP";// wifi muốn kết nối------------------------------------------
const char* password = "dientuchatluong";
 
//int ledPin = 13; // GPIO13
WiFiServer server(80);
 
void setup() {

  display.init();
  if (flipDisplay) display.flipScreenVertically();

  /* show start screen */
  display.clear();
  display.setFont(ArialMT_Plain_16);
  display.drawString(0, 0, "DienTu");
  display.drawString(0, 16, " NSHOP ");
  display.setFont(ArialMT_Plain_10);
  display.drawString(0, 40, "1 Bui Xuan Phai");
  display.drawString(0, 50, "Tay Thanh, Tan Phu");
  display.display();
  delay(2500);


  display.clear();

  
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
 
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
 
  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
 
  WiFi.begin(ssid, password);
 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
 
  // Start the server
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
 
  // Print the IP address
  Serial.print("Use this URL to connect: ");
  Serial.print("http://");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("/");

display.drawString(0, 20, "Connecting to: ");
  display.drawString(0, 30, (String)ssid);
  display.display();
 
}
 
void loop() {
  // Check if a client has connected
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
    return;
  }
 
  // Wait until the client sends some data
  Serial.println("new client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  }
 
  // Read the first line of the request
  String request = client.readStringUntil('r');
  Serial.println(request);
  client.flush();
 
  // Match the request
 
  int value = LOW;
  if (request.indexOf("/LED=ON") != -1)  {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    value = HIGH;
  }
  if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1)  {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    value = LOW;
  }
 
// Set ledPin according to the request
//digitalWrite(ledPin, value);
 
  // Return the response
  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println(""); //  do not forget this one
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
 
  client.print("Led pin is now: ");
 
  if(value == HIGH) {
    client.print("On");
  } else {
    client.print("Off");
  }
  client.println("<br><br>");
  client.println("<a href="/LED=ON""><button>Turn On </button></a>");
  client.println("<a href="/LED=OFF""><button>Turn Off </button></a><br />");  
  client.println("</html>");
 
  delay(1);
  Serial.println("Client disonnected");
  Serial.println("");
 
}

Thông tin liên hệ:

Đánh giá

  1. admin

    Kit thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Oled 0.96inch giá chỉ 225.000 ₫

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

  • 093 27 23 186 (Quận 9)
  • 093 27 34 186 (Quận 9)
  • 0902 64 39 78 (Tân Phú)
  • 0904 83 35 36 (Tân Phú)

Kỹ thuật

  • 0931 43 43 03 (Quận 9)
  • 0896 441 229 (Tân Phú)

Khác