Màn hình Nokia 5110 LCD

52.000 

Màn hình Nokia 5110 LCD sử dụng IC điều khiển Philips PCD8544. có điện áp làm việc 3V – 5V, độ phân giải: 84×48 pixels, và điều khiển độ sáng màn hình bằng xung PWM

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 50 g

Thông tin sản phẩm

Màn hình Nokia 5110 LCD sử dụng IC điều khiển Philips PCD8544.

Màn hình Nokia 5110 LCD rất thích hợp sử dụng cho các dự án Arduino vì kích thước nhỏ, khả năng hiển thị kí tự nhiều.

Các tính năng chính của màn hình nokia 5110 như sau:

THÔNG SỐ MÀN HÌNH NOKIA 5110 LCD

+ Điện áp làm việc 3V – 5V.

+ Độ phân giải: 84×48 pixels

+ Điều khiển độ sáng màn hình bằng xung PWM

Sơ đồ kết nối với arduino uno:

  NOKIA 5110 LCD   ARDUINO UNO
  VCC   5V
  GND   GND
  LIGHT   GND
  SCK   8
  DIN   9
  DC   10
  RST   11
  CS   12

Màn hình Nokia 5110 LCD

——————CODE THAM KHẢO——————

Thư viện: http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=47

//      SCK  - Pin 8
//      MOSI - Pin 9
//      DC   - Pin 10
//      RST  - Pin 11
//      CS   - Pin 12
//
#include <LCD5110_Graph.h>

LCD5110 myGLCD(8,9,10,11,12);

extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t arduino_logo[];
extern unsigned char TinyFont[];
extern uint8_t The_End[];
extern uint8_t pacman1[];
extern uint8_t pacman2[];
extern uint8_t pacman3[];
extern uint8_t pill[];

float y;
uint8_t* bm;
int pacy;

void setup()
{
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  randomSeed(analogRead(7));
}

void loop()
{
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.drawBitmap(0, 0, arduino_logo, 84, 48);
  myGLCD.update();

  delay(2000);
  
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print("LCD5110_Graph", CENTER, 0);
  myGLCD.print("DEMO", CENTER, 20);
  myGLCD.drawRect(28, 18, 56, 28);
  for (int i=0; i<6; i++)
  {
    myGLCD.drawLine(57, 18+(i*2), 83-(i*3), 18+(i*2));
    myGLCD.drawLine((i*3), 28-(i*2), 28, 28-(i*2));
  }
  myGLCD.setFont(TinyFont);
  myGLCD.print("(C)2015 by", CENTER, 36);
  myGLCD.print("Henning Karlsen", CENTER, 42);
  myGLCD.update();
  
  delay(5000);
  
  myGLCD.clrScr();
  for (int i=0; i<48; i+=2)
  {
    myGLCD.drawLine(0, i, 83, 47-i);
    myGLCD.update();
  }
  for (int i=83; i>=0; i-=2)
  {
    myGLCD.drawLine(i, 0, 83-i, 47);
    myGLCD.update();
  }

  delay(2000);
  
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.drawRect(0, 0, 83, 47);
  for (int i=0; i<48; i+=4)
  {
    myGLCD.drawLine(0, i, i*1.75, 47);
    myGLCD.update();
  }
  for (int i=0; i<48; i+=4)
  {
    myGLCD.drawLine(83, 47-i, 83-(i*1.75), 0);
    myGLCD.update();
  }

  delay(2000);
  
  myGLCD.clrScr();
  for (int i=0; i<8; i++)
  {
    myGLCD.drawRoundRect(i*3, i*3, 83-(i*3), 47-(i*3));
    myGLCD.update();
  }

  delay(2000);
  
  myGLCD.clrScr();
  for (int i=0; i<17; i++)
  {
    myGLCD.drawCircle(41, 23, i*3);
    myGLCD.update();
  }

  delay(2000);
  
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.drawRect(0, 0, 83, 47);
  myGLCD.drawLine(0, 23, 84, 23);
  myGLCD.drawLine(41, 0, 41, 47);
  for (int c=0; c<4; c++)
  {
    for (int i=0; i<84; i++)
    {
      y=i*0.017453292519943295769236907684886;
      myGLCD.invPixel(i, (sin(y*6)*20)+23);
      myGLCD.update();
      delay(20);
    }
  }

  delay(2000);

  for (int pc=0; pc<3; pc++)
  {
    pacy=random(0, 28);
  
    for (int i=-20; i<84; i++)
    {
      myGLCD.clrScr();
      for (int p=4; p>((i+20)/20); p--)
        myGLCD.drawBitmap(p*20-8, pacy+7, pill, 5, 5);
      switch(((i+20)/3) % 4)
      {
        case 0: bm=pacman1;
                break;
        case 1: bm=pacman2;
                break;
        case 2: bm=pacman3;
                break;
        case 3: bm=pacman2;
                break;
      }
      myGLCD.drawBitmap(i, pacy, bm, 20, 20);
      myGLCD.update();
      delay(25);
    }
  }

  for (int i=0; i<25; i++)
  {
    myGLCD.clrScr();
    myGLCD.drawBitmap(0, i-24, The_End, 84, 24);
    myGLCD.update();
    delay(100);
  }
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  myGLCD.print("Runtime (ms):", CENTER, 32);
  myGLCD.printNumI(millis(), CENTER, 40);
  myGLCD.update();
  for (int i=0; i<5; i++)
  {
    myGLCD.invert(true);
    delay(1000);
    myGLCD.invert(false);
    delay(1000);
  }
}

KẾT QUẢ

Màn hình Nokia 5110 LCD

HÌNH THỰC TẾ

Màn hình Nokia 5110 LCD

Màn hình Nokia 5110 LCD

——————CODE THAM KHẢO——————

Thư viện Adafruit_GFX.h

Thư viện Adafruit_PCD8544.h

/*********************************************************************
Kết nối:
        LCD                     Arduino
        1.RST                      3
        2.CE                       4
        3.DC                       5
        4.DIN                      6
        5.CLK                      7
        6.VCC                    3.3V
        7.LIGHT                  3.3V
        8.GND                     GND
*********************************************************************/

#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>

Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);

#define NUMFLAKES 10
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2

#define LOGO16_GLCD_HEIGHT 16
#define LOGO16_GLCD_WIDTH  16

static const unsigned char PROGMEM logo16_glcd_bmp[] =
{ B00000000, B11000000,
B00000001, B11000000,
B00000001, B11000000,
B00000011, B11100000,
B11110011, B11100000,
B11111110, B11111000,
B01111110, B11111111,
B00110011, B10011111,
B00011111, B11111100,
B00001101, B01110000,
B00011011, B10100000,
B00111111, B11100000,
B00111111, B11110000,
B01111100, B11110000,
B01110000, B01110000,
B00000000, B00110000 };

void setup()   {
Serial.begin(9600);

display.begin();
// init done

// you can change the contrast around to adapt the display
// for the best viewing!
display.setContrast(50);

display.display(); // show splashscreen
delay(2000);
display.clearDisplay();   // clears the screen and buffer

// draw a single pixel
display.drawPixel(10, 10, BLACK);
display.display();
delay(2000);
display.clearDisplay();

// draw many lines
testdrawline();
display.display();
delay(2000);
display.clearDisplay();

// draw rectangles
testdrawrect();
display.display();
delay(2000);
display.clearDisplay();

// draw multiple rectangles
testfillrect();
display.display();
delay(2000);
display.clearDisplay();

// draw mulitple circles
testdrawcircle();
display.display();
delay(2000);
display.clearDisplay();

// draw a circle, 10 pixel radius
display.fillCircle(display.width()/2, display.height()/2, 10, BLACK);
display.display();
delay(2000);
display.clearDisplay();

testdrawroundrect();
delay(2000);
display.clearDisplay();

testfillroundrect();
delay(2000);
display.clearDisplay();

testdrawtriangle();
delay(2000);
display.clearDisplay();

testfilltriangle();
delay(2000);
display.clearDisplay();

// draw the first ~12 characters in the font
testdrawchar();
display.display();
delay(2000);
display.clearDisplay();

// text display tests
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(BLACK);
display.setCursor(0,0);
display.println(“Hello, world!”);
display.setTextColor(WHITE, BLACK); // ‘inverted’ text
display.println(3.141592);
display.setTextSize(2);
display.setTextColor(BLACK);
display.print(“0x”); display.println(0xDEADBEEF, HEX);
display.display();
delay(2000);

// rotation example
display.clearDisplay();
display.setRotation(1);  // rotate 90 degrees counter clockwise, can also use values of 2 and 3 to go further.
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(BLACK);
display.setCursor(0,0);
display.println(“Rotation”);
display.setTextSize(2);
display.println(“Example!”);
display.display();
delay(2000);

// revert back to no rotation
display.setRotation(0);

// miniature bitmap display
display.clearDisplay();
display.drawBitmap(30, 16,  logo16_glcd_bmp, 16, 16, 1);
display.display();

// invert the display
display.invertDisplay(true);
delay(1000);
display.invertDisplay(false);
delay(1000);

// draw a bitmap icon and ‘animate’ movement
testdrawbitmap(logo16_glcd_bmp, LOGO16_GLCD_WIDTH, LOGO16_GLCD_HEIGHT);
}

void loop() {

}

void testdrawbitmap(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
uint8_t icons[NUMFLAKES][3];
randomSeed(666);     // whatever seed

// initialize
for (uint8_t f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
icons[f][XPOS] = random(display.width());
icons[f][YPOS] = 0;
icons[f][DELTAY] = random(5) + 1;

Serial.print(“x: “);
Serial.print(icons[f][XPOS], DEC);
Serial.print(” y: “);
Serial.print(icons[f][YPOS], DEC);
Serial.print(” dy: “);
Serial.println(icons[f][DELTAY], DEC);
}

while (1) {
// draw each icon
for (uint8_t f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], logo16_glcd_bmp, w, h, BLACK);
}
display.display();
delay(200);

// then erase it + move it
for (uint8_t f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS],  logo16_glcd_bmp, w, h, WHITE);
// move it
icons[f][YPOS] += icons[f][DELTAY];
// if its gone, reinit
if (icons[f][YPOS] > display.height()) {
icons[f][XPOS] = random(display.width());
icons[f][YPOS] = 0;
icons[f][DELTAY] = random(5) + 1;
}
}
}
}

void testdrawchar(void) {
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(BLACK);
display.setCursor(0,0);

for (uint8_t i=0; i < 168; i++) {
if (i ==
) continue;
display.write(i);
//if ((i > 0) && (i % 14 == 0))
//display.println();
}
display.display();
}

void testdrawcircle(void) {
for (int16_t i=0; i<display.height(); i+=2) {
display.drawCircle(display.width()/2, display.height()/2, i, BLACK);
display.display();
}
}

void testfillrect(void) {
uint8_t color = 1;
for (int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=3) {
// alternate colors
display.fillRect(i, i, display.width()i*2, display.height()i*2, color%2);
display.display();
color++;
}
}

void testdrawtriangle(void) {
for (int16_t i=0; i<min(display.width(),display.height())/2; i+=5) {
display.drawTriangle(display.width()/2, display.height()/2i,
display.width()/2i, display.height()/2+i,
display.width()/2+i, display.height()/2+i, BLACK);
display.display();
}
}

void testfilltriangle(void) {
uint8_t color = BLACK;
for (int16_t i=min(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=5) {
display.fillTriangle(display.width()/2, display.height()/2i,
display.width()/2i, display.height()/2+i,
display.width()/2+i, display.height()/2+i, color);
if (color == WHITE) color = BLACK;
else color = WHITE;
display.display();
}
}

void testdrawroundrect(void) {
for (int16_t i=0; i<display.height()/22; i+=2) {
display.drawRoundRect(i, i, display.width()2*i, display.height()2*i, display.height()/4, BLACK);
display.display();
}
}

void testfillroundrect(void) {
uint8_t color = BLACK;
for (int16_t i=0; i<display.height()/22; i+=2) {
display.fillRoundRect(i, i, display.width()2*i, display.height()2*i, display.height()/4, color);
if (color == WHITE) color = BLACK;
else color = WHITE;
display.display();
}
}

void testdrawrect(void) {
for (int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=2) {
display.drawRect(i, i, display.width()2*i, display.height()2*i, BLACK);
display.display();
}
}

void testdrawline() {
for (int16_t i=0; i<display.width(); i+=4) {
display.drawLine(0, 0, i, display.height()1, BLACK);
display.display();
}
for (int16_t i=0; i<display.height(); i+=4) {
display.drawLine(0, 0, display.width()1, i, BLACK);
display.display();
}
delay(250

Đánh giá

  1. admin

    Màn hình Nokia 5110 LCD giá chỉ 52.000 ₫

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

  • 093 27 23 186 (Quận 9)
  • 093 27 34 186 (Quận 9)
  • 0902 64 39 78 (Tân Phú)
  • 0904 83 35 36 (Tân Phú)

Kỹ thuật

  • 0931 43 43 03 (Quận 9)
  • 0896 441 229 (Tân Phú)

Khác