Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch
Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch
Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch
Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch
uniE76C
uniE76B
Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch
Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch
Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch
Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch

Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch

3.5 inch TFT Arduino Shield display

225.000₫

Mã sản phẩm: LK4B

Sản phẩm hiện đang hết hàng.

uniF2E4 Xem chi nhánh còn hàng

Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch có kích thước màn hình 3.5 inch, với độ phân giải 320 x 480 cho ra những hình ảnh sắc nét sinh động. Màn hình tft 3.5 inch hỗ trợ arduino UNO, Mega2560 bằng cách gắn trực tiếp lên một cách dễ dàng.

DỊCH VỤ & KHUYẾN MÃI LIÊN QUAN
 • Cộng thêm 22 điểm tích lũy
 • TP.HCM: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 300k
  Tỉnh thành khác: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500k

  Xem thêm các khuyến mãi vận chuyển khác.

 • Bảo hành: 7 ngày

Sản phẩm liên quan

Chi tiết sản phẩm

Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch có kích thước màn hình 3.5 inch, với độ phân giải 320 x 480 cho ra những hình ảnh sắc nét sinh động. Màn hình tft 3.5 inch hỗ trợ arduino UNO, Mega2560 bằng cách gắn trực tiếp lên một cách dễ dàng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

 • Kích thước màn hình: 3.5 inch
 • Độ phân giải: 320 x 480
 • Điện áp hoạt động: 3.3V – 5V
 • Hỗ trợ Arduino UNO, Mega2560
 • Độ ẩm hoạt động: 60% RH
 • Đèn nền luôn hoạt động
 • Điện áp đèn nền: 3.3V

SƠ ĐỒ MẠCH MÀN HÌNH TFT ARDUINO SHIELD 3.5 INCH:

Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch

SƠ ĐỒ KẾT NỐI VỚI ARDUINO UNO:

Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:

Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch

Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch

Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch

Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch

Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch

 

Thư viện: https://github.com/prenticedavid/MCUFRIEND_kbv

—————————–CODE THAM KHẢO—————————-

void setup()
{
randomSeed(analogRead(0));

// Setup the LCD
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.setFont(SmallFont);
}

void loop()
{
int buf[478];
int x, x2;
int y, y2;
int r;

// Clear the screen and draw the frame
myGLCD.clrScr();

myGLCD.setColor(255, 0, 0);
myGLCD.fillRect(0, 0, 479, 13);
myGLCD.setColor(64, 64, 64);
myGLCD.fillRect(0, 306, 479, 319);
myGLCD.setColor(255, 255, 255);
myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
myGLCD.print("* Universal Color TFT Display Library *", CENTER, 1);
myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
myGLCD.setColor(255,255,0);
myGLCD.print("", CENTER, 307);

myGLCD.setColor(0, 0, 255);
myGLCD.drawRect(0, 14, 479, 305);

// Draw crosshairs
myGLCD.setColor(0, 0, 255);
myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
myGLCD.drawLine(239, 15, 239, 304);
myGLCD.drawLine(1, 159, 478, 159);
for (int i=9; i<470; i+=10)
myGLCD.drawLine(i, 157, i, 161);
for (int i=19; i<220; i+=10)
myGLCD.drawLine(237, i, 241, i);

// Draw sin-, cos- and tan-lines
myGLCD.setColor(0,255,255);
myGLCD.print("Sin", 5, 15);
for (int i=1; i<478; i++)
{
myGLCD.drawPixel(i,159+(sin(((i*1.13)*3.14)/180)*95));
}

myGLCD.setColor(255,0,0);
myGLCD.print("Cos", 5, 27);
for (int i=1; i<478; i++)
{
myGLCD.drawPixel(i,159+(cos(((i*1.13)*3.14)/180)*95));
}

myGLCD.setColor(255,255,0);
myGLCD.print("Tan", 5, 39);
for (int i=1; i<478; i++)
{
myGLCD.drawPixel(i,159+(tan(((i*1.13)*3.14)/180)));
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);
myGLCD.setColor(0, 0, 255);
myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
myGLCD.drawLine(239, 15, 239, 304);
myGLCD.drawLine(1, 159, 478, 159);

// Draw a moving sinewave
x=1;
for (int i=1; i<(478*15); i++)
{
x++;
if (x==479)
x=1;
if (i>479)
{
if ((x==239)||(buf[x-1]==159))
myGLCD.setColor(0,0,255);
else
myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.drawPixel(x,buf[x-1]);
}
myGLCD.setColor(0,255,255);
y=159+(sin(((i*0.7)*3.14)/180)*(90-(i / 100)));
myGLCD.drawPixel(x,y);
buf[x-1]=y;
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);

// Draw some filled rectangles
for (int i=1; i<6; i++)
{
switch (i)
{
case 1:
myGLCD.setColor(255,0,255);
break;
case 2:
myGLCD.setColor(255,0,0);
break;
case 3:
myGLCD.setColor(0,255,0);
break;
case 4:
myGLCD.setColor(0,0,255);
break;
case 5:
myGLCD.setColor(255,255,0);
break;
}
myGLCD.fillRect(150+(i*20), 70+(i*20), 210+(i*20), 130+(i*20));
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);

// Draw some filled, rounded rectangles
for (int i=1; i<6; i++)
{
switch (i)
{
case 1:
myGLCD.setColor(255,0,255);
break;
case 2:
myGLCD.setColor(255,0,0);
break;
case 3:
myGLCD.setColor(0,255,0);
break;
case 4:
myGLCD.setColor(0,0,255);
break;
case 5:
myGLCD.setColor(255,255,0);
break;
}
myGLCD.fillRoundRect(270-(i*20), 70+(i*20), 330-(i*20), 130+(i*20));
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);

// Draw some filled circles
for (int i=1; i<6; i++)
{
switch (i)
{
case 1:
myGLCD.setColor(255,0,255);
break;
case 2:
myGLCD.setColor(255,0,0);
break;
case 3:
myGLCD.setColor(0,255,0);
break;
case 4:
myGLCD.setColor(0,0,255);
break;
case 5:
myGLCD.setColor(255,255,0);
break;
}
myGLCD.fillCircle(180+(i*20),100+(i*20), 30);
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);

// Draw some lines in a pattern
myGLCD.setColor (255,0,0);
for (int i=15; i<304; i+=5)
{
myGLCD.drawLine(1, i, (i*1.6)-10, 304);
}
myGLCD.setColor (255,0,0);
for (int i=304; i>15; i-=5)
{
myGLCD.drawLine(478, i, (i*1.6)-11, 15);
}
myGLCD.setColor (0,255,255);
for (int i=304; i>15; i-=5)
{
myGLCD.drawLine(1, i, 491-(i*1.6), 15);
}
myGLCD.setColor (0,255,255);
for (int i=15; i<304; i+=5)
{
myGLCD.drawLine(478, i, 490-(i*1.6), 304);
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);

// Draw some random circles
for (int i=0; i<100; i++)
{
myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
x=32+random(416);
y=45+random(226);
r=random(30);
myGLCD.drawCircle(x, y, r);
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);

// Draw some random rectangles
for (int i=0; i<100; i++)
{
myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
x=2+random(476);
y=16+random(289);
x2=2+random(476);
y2=16+random(289);
myGLCD.drawRect(x, y, x2, y2);
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);

// Draw some random rounded rectangles
for (int i=0; i<100; i++)
{
myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
x=2+random(476);
y=16+random(289);
x2=2+random(476);
y2=16+random(289);
myGLCD.drawRoundRect(x, y, x2, y2);
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);

for (int i=0; i<100; i++)
{
myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
x=2+random(476);
y=16+random(289);
x2=2+random(476);
y2=16+random(289);
myGLCD.drawLine(x, y, x2, y2);
}

delay(2000);

myGLCD.setColor(0,0,0);
myGLCD.fillRect(1,15,478,304);

for (int i=0; i<10000; i++)
{
myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
myGLCD.drawPixel(2+random(476), 16+random(289));
}

delay(2000);

myGLCD.fillScr(0, 0, 255);
myGLCD.setColor(255, 0, 0);
myGLCD.fillRoundRect(160, 70, 319, 169);

myGLCD.setColor(255, 255, 255);
myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
myGLCD.print("That's it!", CENTER, 93);
myGLCD.print("Restarting in a", CENTER, 119);
myGLCD.print("few seconds...", CENTER, 132);

myGLCD.setColor(0, 255, 0);
myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
myGLCD.print("Runtime: (msecs)", CENTER, 290);
myGLCD.printNumI(millis(), CENTER, 305);

delay (10000);
}
Phản hồi khách hàng
Nshop reviewer

Nshopvn.com · 31/07/2019 4:44 PM

uniE735uniE735uniE735uniE735uniE735

Màn hình TFT Arduino Shield 3.5 inch giá chỉ 225.000₫

Hộ kinh doanh Linh kiện điện tử Nshop / GPĐKKD số: 41X8035261 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 08/05/2019

Điện tử NShop Tân Phú: 1 Bùi Xuân Phái, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM – 📞 0902 64 39 78

Điện tử NShop Quận 9: 7 Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM – 📞 093 27 23 186

NSHOPVN.COM © 2019 - 2021

DMCA.com Protection Status Đã thông báo bộ công thương